بخش اول ویدئوی درمان هیجان مدار: آدام(Adam)

ویدئو درمان هیجان مدار ۱، جل سهای با آدام( نام م ستعار)،که بازماندهای ا ست از یک حملهی ت صادفی در چند دههی گذشتتته. در طول تثبیت مرحلهی اول، یک جریان بین رویاروییهای مبنایی، بین بیمار و درمانگر و بین ت صویری از حملهی آ سیب روانی خود و امروز وی وجود دارد، ک سی که مدام در حال اجتناب م ستقیم از روبهرو شتدن با خود مورد ظلم واقع شتده با وجود بازگویی های گذشتته دارد. در طول بازستازی مرحلهی دوم، ما بین رویارویی های این دو نفر پیش رفتیم- ( بیمار و درمانگر و دو وجهه شتتخص) - از طریق بستت دادن وی به تجربهی جدیدی از رحم و دلسوزی کردن برای کسی که مورد حمله قرار گرفته است. همانطور که احساساتش از عصتتبانیت، کینه و حس انتقام را دنبال میکنیم او ترس از دوری کردن نستتبت به اعماق هیجاناش را بروز میدهد. در نهایت آسیب عمیق و غم وابسته به درمانش پدیدار میشود. درنگی که بر حس اندوه و آسیب عمیق او شد، او را به لحظهی محوری و م شابه آ سیبی که برای همی شه زندگیاش را تغییر داد وارد کرد- مرگ پدرش. شکل دهی و پردازش سومین رویارویی که با فوت پدر محبوبش همراه است, یک تجربهی خیلی زنده و دگرگون کننده را به وجود میآورد. او دیگر در صحنهی آن آسیب تنها نیست. حس شرمساری و گناه وی توس حضور پدرش پدیدار میشود و ما دو وجههی جدا شدهی شخص را یکپارچه می کنیم. در این جلسه شما شاهد حرکتی روان از طریق اقدامات زیاد ای اف تی(EFT) خواهید بود که به عنوان پنج حرکت تانگوی ای اف تی (EFT) شناخته میشود. تفسیر پروسهی درمان به روی صفحه آماده شده است و حرکات تانگو شناسایی شدهاند.