در مدل درمان آسیب دلبستگی در زوج درمانی هیجان مدار

توضیح ویدیو
زوجین برای مدتی از هم جدا بودند. در طی جدایی، شوهر با دوست زن رابطه برقرار می کند. ابتدا هر کدام
در جلسات جداگانه نزد مشاور خود می روند. درمانگر در حال حاضر به مدت 10 جلسه زوج درمانی را روی
آن ها انجام داده تا رابطه آن ها بازسازی شود. در این جلسه مشاوره، درمانگر همیشگی آن ها به همراه
استاد و درمانگر دارای مجوز ICEEFT در اتاق حضور دارد. "لوری بارباکر " با زوجین کار می کند. پیش از
شروع گام ها در مدل درمان آسیب دلبستگی در زوج درمانی هیجان مدار )EFTAIRM ،)درمانگر شواهد را
از زوجینی که چرخه منفی آن ها تشنج زدایی شده جمع آوری کرده و در این مورد، فرد گریزان که باعث
آسیب شده هم به قدر کافی مشارکت دارد تا در فرایند بازسازی بماند. در ابتدا مشارکت دادن زوج آسیب
دیده در تجربه کردن دوباره واقعه آسیب زا سخت است، زیرا ترس دارد که ترس وی باعث گریزان شدن
مجدد همسرش شود. درمانگر به آرامی با تمرکز بر روی ایجاد امنیت حرکت کرده تا آسیبی که نیاز به حل
شدن دارد را مورد بحث قرار دهد. تمرکز وی بر شناسایی آسیب و اهمیت دلبستگی آن، کمک به زوج
خطاکار به منظور شناسایی و درک واقعه از دیدگاه دلبستگی )تا به او کمک شود تا از شرمساری بیرون
بیاید ( و بازسازی حس امنیت و مشارکت است تا درمان بین زوجین شکل گیرد. وی همچنین بر موارد
کلیدی EFT موفق تمرکز دارد، از جمله: تعمیق تجربه هیجانی و شکل دهی تعامالت پیوند هیجانی )باز،
آسیب پذیری، گرم و پاسخگو بودن(. فرایند حل مسئله که در این جا بیان شده، المان های کلیدی وقایع
تغییر نرم سازی فرد عیب جو را دارد. این جلسه با تحکیم و پیوند به پایان می رسد.
برنامه آموزشی به زبان انگلیسی توضیح می دهد که چطور این جلسه، بیانگر 8 گام در AIRM است و در
در/ http://www.iceeft.com و/ http://www.attachmentinjuryrepair.com های لینک
دسترس است.