خرید ویدیو.

همچنین برای فروش می توانید به لینک www.attachmentinjuryrepair.com یا به لینک or at www.iceeft.com مراجعه کنید. مدل حل مشکلات آسیب دلبستگی EFT: ویدیویی آموزشی تعاملی به زبان انگلیسی که از جلسات واقعی زوجین استفاده می کند.

Emotionally Focused Couples Therapy Videos

  • در مدل درمان آسیب دلبستگی در زوج درمانی هیجان مدار

    زوجین برای مدتی از هم جدا بودند. در طی جدایی، شوهر با دوست زن رابطه برقرار می کند. ابتدا هر کدام در جلسات جداگانه نزد مشاور خود می روند. درمانگر در حال حاضر به مدت 10 جلسه زوج درمانی را روی آن ها انجام داده تا رابطه آن ها بازسازی شود. در این جلسه مشاوره، درمانگر همیشگی آن ها به همراه استاد و درمانگر دارای مجوز ICEEFT در اتاق حضور دارد. "لوری بارباکر " با زوجین کار می کند. پیش از شروع گام ها در مدل درمان آسیب دلبستگی در زوج درمانی هیجان مدار )EFTAIRM ،)درمانگر شواهد را از زوجینی که چرخه منفی آن ها تشنج زدایی شده جمع آوری کرده و در این مورد، فرد گریزان که باعث آسیب شده هم به قدر کافی مشارکت دارد تا در فرایند بازسازی بماند.

    وصف با جزئیات ویدئو

دسترسی به پخش ویدیو.

$49

Emotionally Focused Individual Therapy Videos

  • بخش اول ویدئوی درمان هیجان مدار: آدام(Adam)

    ویدئو درمان هیجان مدار شماره یک، جلسهای است با آدام (با نام مستعار)، که بازماندهای از یک حملهی تصادفی در چند دههی گذشته است. همانطور که احساسات این شخص از عصبانیت، کینه و حس انتقام را دنبال میکنیم او ترس از طفره رفتن نسبت به اعماق هیجاناش را بروز میدهد. در آخر، صدمهی عمیق و غم وابسته به تروما پدیدار میشوند.

    وصف با جزئیات ویدئو>

بخش اول ویدئوی درمان هیجان مدار: آدام(Adam)

$49